Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Cookies.

Zasady i warunki

Ogólne Warunki Umowne

Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (dalej zwane „OWU”) zawierają prawa i obowiązki spółki ATTRACT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (dalej zwanej „Usługodawcą”) oraz użytkownika (dalej zwanego „Użytkownikiem” lub w przypadku użytkownika będącego konsumentem „Konsumentem”) (dalej „Usługodawca” i „Użytkownik” łącznie zwani „Stronami”) korzystającego z usług handlu elektronicznego świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej https://www.nosiboo.eu, i obejmuje stosunki prawne powstałe domenie https://www.nosiboo.eu i jej i subdomenach. OWU mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych i usług, które odbywają się za pośrednictwem strony internetowej https://www.nosiboo.eu (dalej zwanej „Stroną internetową”), bez względu na to, czy korzystanie dotyczy sklepu elektronicznego (dalej zwanego „Sklepem internetowym”) czy innych treści. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zamówionych w Serwisie wyłącznie na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, w związku z czym świadczenie tych usług jest możliwe wyłącznie na terytorium tych państw.

Niniejsze OWU są stale dostępne pod następującym adresem internetowym (Sklep internetowy Nosiboo - Strona główna -> Ogólne Warunki Umowne):

https://shop.nosiboo.hu

Niniejsze OWU można pobrać i wydrukować klikając w poniższy link:

https://shop.nosiboo.hu/aszf-53

Niniejszy dokument nie jest rejestrowany, jest zawierany wyłącznie w formie elektronicznej, nie stanowi pisemnej umowy i nie odnosi się do kodeksu postępowania. Językiem umowy jest język węgierski, w przypadku nieścisłości w tłumaczeniu lub sporów wynikających z odmiennej interpretacji tłumaczenia, obowiązuje wersja węgierska.

1.        Dane usługodawcy i dostawcy usług hostingowych

Nazwa firmy:                                      ATTRACT Kft.

Siedziba i adres korespondencyjny:   H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Węgry

Miejsce rozpatrzenia skarg:               H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Węgry

Adres e-mail:                                      customerservice@nosiboo.com

Numer telefonu:                                +36 72 551 642

Numer KRS:                                        02-09-066227

Numer podatkowy:                            11777364-2-02

Organ rejestrujący:                            Sąd Rejestracyjny Sądu Okręgowego w Pécs

Język umowy:                                     węgierski

Numer ewidencyjny ochrony danych osobowych: NAIH-68326/2013

Dane dostawcy usług hostingowych:

Nazwa firmy:                                      Réder & Réder Kft.

Siedziba:                                             H-7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 5. 3. em. 8.

Zakład:                                                H-7622 Pécs, Légszeszgyár utca 21.

Organ rejestrujący:                            Sąd Rejestracyjny Sądu Okręgowego w Pécs

Numer podatkowy:                             13423102-2-02

Numer KRS:                                        02-09-069873

Adres e-mail:                                      hosting@reder.hu

2.        Zasady ogólne, działalność prowadzona na stronie internetowej

Strona jest przeznaczona do sprzedaży aspiratorów do nosa z serii Nosiboo. Zdjęcia i kolory przedstawione przy produktach są ilustracjami i dlatego mogą odbiegać od rzeczywistości. Informacje zawarte w Serwisie są podawane w dobrej wierze, ale mają charakter wyłącznie informacyjny i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność lub kompletność.

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność, i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, poza odpowiedzialnością za naruszenie umowy spowodowane umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa lub przestępstwa, a także za szkody na życiu, integralności cielesnej lub zdrowiu. Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za zachowania użytkowników Serwisu. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie, a Usługodawca w tym przypadku będzie w pełni współpracował z właściwymi organami w celu wykrycia wszelkich naruszeń.

Strony Serwisu mogą zawierać punkty odniesienia (linki) prowadzące do stron innych usługodawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktykę w zakresie ochrony danych lub inne działania tych usługodawców.

Usługodawca jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do sprawdzania treści, ewentualnie udostępniane przez Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu, a w odniesieniu do publikowanych treści Usługodawca jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do poszukiwania przejawów działalności bezprawnej. Ze względu na globalny charakter Internetu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Serwisu będzie działał zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego. Jeżeli jakakolwiek czynność związana z korzystaniem z Witryny jest niedozwolona w świetle prawa kraju Użytkownika, za takie korzystanie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Jeżeli Użytkownik zauważy w Serwisie treści budzące zastrzeżenia, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to Usługodawcy. Jeżeli Usługodawca, działając w dobrej wierze, uzna zgłoszenie za uzasadnione, będzie uprawniony do niezwłocznego usunięcia informacji lub jej zmiany. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby korzystając z Serwisu nie naruszał bezpośrednio lub pośrednio praw osób trzecich lub przepisów prawa.

Strona jako całość, jej elementy graficzne, tekst i rozwiązania techniczne, a także elementy Usługi chronione są prawem autorskim, prawem własności przemysłowej (w szczególności znakami towarowymi) lub innymi prawami własności intelektualnej. Wyłącznym właścicielem praw autorskich lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich treści wyświetlanych w Serwisie oraz w ramach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu: wszelkich utworów autorskich lub innych dzieł intelektualnych (w tym m.in. wszelkich grafik i innych materiałów, układu i wyglądu Serwisu, zastosowanego oprogramowania i innych rozwiązań, pomysłów, wdrożeń) jest wyłącznie Usługodawca. Zapisanie lub wydrukowanie treści Serwisu oraz jego części na nośnikach fizycznych lub innych nośnikach danych do użytku prywatnego jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie wykraczające poza użytek prywatny, takie jak przechowywanie w bazie danych, przesyłanie, publikowanie lub umożliwienie pobierania, dopuszczenie do obiegu handlowego itp. jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Poza prawami wyraźnie określonymi w niniejszych OWU, korzystanie z Serwisu i żadne postanowienie niniejszych OWU nie przyznaje Użytkownikowi prawa do używania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek nazwy handlowej lub znaku towarowego zawartego w Serwisie. Poza wyświetlaniem, tymczasowym odtwarzaniem i prywatnym kopiowaniem wymaganym do prawidłowego korzystania z Serwisu, te dzieła intelektualne nie mogą być używane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Informacje pochodzące z treści Strony mogą być wykorzystywane w Internecie wyłącznie za pomocą odsyłacza, z zastrzeżeniem następujących warunków:

-          Źródło musi być wyraźnie wskazane w postaci linku. Link powinien wskazywać na element treści.

-          Zabronione jest osadzanie strony głównej lub podstron serwisu www.nosiboo.eu w innych serwisach internetowych (np. z wykorzystaniem ramek).

-          Strona zawierająca link nie może sprawiać wrażenia, że www.nosiboo.eu lub Usługodawca popierają korzystanie lub zakup usługi lub produktu oferowanego na tej stronie internetowej, chyba że w pisemnej umowie z Usługodawcą jako stroną umowy postanowiono inaczej.

-          Strona zawierająca link nie może dostarczać ani zawierać żadnych nieprawdziwych informacji na temat stosunku prawnego między stroną www.nosiboo.eu lub Usługodawcą a właścicielem strony zawierającej link oraz ogólnie na temat innych usług Usługodawcy.

-          Strona zawierająca link nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich lub gusta społeczne.

-           W przypadku naruszenia zasad zamieszczania linków, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia linku prowadzącego do strony internetowej, jeżeli operator strony internetowej nie usunie go pomimo wezwania, a także jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem i poniesione w związku z nim.

Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do wszystkich elementów swojej usługi, a w szczególności do nazwy domeny www.nosiboo.eu, związanych z nią subdomen, podstron oraz internetowej powierzchni reklamowej. Zabronione są wszelkie działania mające na celu zanotowanie, uporządkowanie, zarchiwizowanie, złamanie lub odszyfrowanie kodów źródłowych bazy danych Usługodawcy, chyba że Usługodawca wyrazi na to wyraźną zgodę.  Bez odrębnej umowy lub korzystania z udostępnionej w tym celu usługi zabronione jest modyfikowanie lub skopiowanie bazy danych Usługodawcy, lub dodawanie do niej nowych danych lub nadpisywanie istniejących poprzez obejście interfejsu lub wyszukiwarek udostępnionych przez Usługodawcę.

Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje, że Usługodawca może wykorzystywać dane przesłane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi w ramach odnośnej Polityki Prywatności.

3.        Powstanie umowy między Stronami

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU oraz w zakresie interpretacji niniejszych OWU obowiązuje prawo węgierskie, uwzględniając w szczególności odpowiednie przepisy Ustawy nr V. z 2013 r. o Kodeksie cywilnym (dalej: KC), Ustawy nr CVIII. z 2001 r. o niektórych kwestiach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego (dalej: UHE) oraz Rozporządzenia rządu nr 45/2014 (II. 26.) o szczegółowych zasadach zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorcami. Bezwzględnie obowiązujące przepisy odpowiednich aktów prawnych stosuje się do stron również bez szczególnych postanowień umownych.

Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich usług handlu elektronicznego świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.nosiboo.eu i/lub sklepu internetowego. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż aspiratorów do nosa i akcesoriów z serii Nosiboo. Zamówienia można składać wyłącznie online za pośrednictwem Strony internetowej, zamówienia telefoniczne i osobiste nie są możliwe. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane poprzez złożenie zamówienia drogą elektroniczną, w sposób określony w niniejszych OWU.

Usługodawca przyjmuje zamówienie (ofertę) Użytkownika za pomocą odrębnego e-maila akceptacyjnego, w którym Klient jest informowany o zawarciu umowy, a w kolejnym e-mailu o nadaniu przesyłki i możliwości jej śledzenia. Po złożeniu zamówienia, umowa może być dowolnie modyfikowana lub anulowana bez konsekwencji aż do momentu jej realizacji. Można tego dokonać za pomocą poczty elektronicznej.

Umowę (umowa indywidualna, zamówienie) zawartą między Stronami w języku węgierskim poprzez zakup towarów uznaje się za umowę pisemną, lecz jest rejestrowana i przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej. Usługodawca nie przechowuje umów w formie drukowanej, pisemnej. Usługodawca przechowuje elektroniczne zbiory danych związane z zawarciem umowy przez 10 (dziesięć) lat od zawarcia lub wykonania umowy.

Użytkownik podczas skompletowania koszyka w każdej chwili ma możliwość sprawdzenia, modyfikacji i anulowania swojego zamówienia. Możliwe języki umowy: węgierski. Prawem właściwym jest prawo węgierskie. Usługodawca nie podlega żadnemu kodeksowi postępowania.

Niniejsze OWU obowiązują od dnia 03 października 2022 r. i pozostają w mocy do odwołania. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany OWU. Usługodawca opublikuje zmiany na stronie internetowej wyszczególnionej na wstępie na 15 (piętnaście) dni przed ich wejściem w życie. Korzystając ze strony internetowej, Konsumenci akceptują, że wszystkie regulacje dotyczące korzystania ze strony internetowej automatycznie mają do nich zastosowanie.

Wchodząc na stronę internetową prowadzoną przez Usługodawcę lub zapoznając się w jakikolwiek sposób z jej treścią, nawet, jeśli Konsument nie jest zarejestrowanym Konsumentem serwisu, Konsument uznaje za postanowienia OWU wiążące wobec niego. Jeżeli Konsument nie zaakceptuje regulaminu, nie jest uprawniony do przeglądania zawartości strony internetowej. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do strony internetowej, każdej jej części i treści na niej wyświetlanych, a także do jej rozpowszechniania. Pobieranie, elektroniczne przechowywanie, przetwarzanie i sprzedaż zawartości strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4.        Zakres produktów i usług dostępnych do zakupu

Produkty wyświetlane na Stronie internetowej można zamawiać wyłącznie online. Ceny wyświetlane dla produktów są w HUF, zawierają VAT zgodnie z wymogami prawa, ale nie zawierają kosztów dostawy. Nie są naliczane dodatkowe koszty opakowania. W sklepie internetowym Usługodawca wyświetla szczegółowo nazwę i opis produktów oraz wyświetla ich zdjęcie. Zdjęcia wyświetlane na kartach katalogowych produktów mogą różnić się od rzeczywistego produktu i mogą stanowić ilustracje. Nie ponosimy odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy obrazem wyświetlanym w sklepie internetowym a rzeczywistym wyglądem produktu.

W przypadku wprowadzenia ceny promocyjnej, Usługodawca w pełni poinformuje Konsumentów o promocji i dokładnym czasie jej trwania.

Jeżeli Usługodawca, pomimo zachowania należytej staranności, wyświetli w Sklepie Internetowym nieprawidłową cenę, w szczególności cenę w oczywisty sposób błędną, na przykład znacznie odbiegającą od znanej, ogólnie przyjętej lub szacowanej ceny produktu, lub cenę „0,-” (zero) HUF lub „1,-” (jeden) HUF z powodu błędu systemu, Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po nieprawidłowej cenie, ale może zaoferować dostarczenie produktu po prawidłowej cenie, a Konsument po jej poznaniu może odstąpić od zakupu.

W przypadku błędnej ceny istnieje istotna rozbieżność między prawdziwą ceną produktu a ceną wyświetloną, którą przeciętny konsument powinien być w stanie natychmiast zauważyć. Zgodnie z ustawą nr V. z 2013 r. o Kodeksie cywilnym (k.c.), umowa zostaje zawarta przez wzajemne i zgodne wyrażenie woli stron. Jeżeli strony nie mogą się porozumieć co do warunków umowy, czyli jeżeli nie ma wzajemnego i zgodnego wyrażenia woli stron, nie może być mowy o ważnej umowie, z której wynikałyby prawa i obowiązki. Na tej podstawie zamówienie potwierdzone w nieprawidłowej/nieprawidłowej cenie uważa się za umowę nieważną.

5.        Zakupy / Rejestracja

Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym oraz rejestrując się na Stronie Internetowej, Konsument oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszych OWU oraz Polityką Prywatności opublikowaną na Stronie Internetowej i je akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych.

Konsument podczas procesu zakupu/rejestracji jest zobowiązany do podania własnych, prawdziwych danych. W przypadku podania podczas zakupu/rejestracji nieprawdziwych danych lub danych, które można powiązać z inną osobą, powstała w ten sposób umowa elektroniczna jest nieważna. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność, jeżeli Konsument korzysta z jego usług w imieniu innej osoby i z danymi innej osoby.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy i błędy wynikające z błędnych i/lub niedokładnych danych podanych przez Konsumenta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zapomnienia przez Konsumenta hasła lub udostępnienia go osobom nieuprawnionym z jakiejkolwiek przyczyny niezawinionej przez Usługodawcę.

6.        Przebieg zamówienia

Istotne właściwości i cechy nabywanych towarów oraz instrukcje użytkowania towarów znajdują się na stronie informacyjnej konkretnego towaru, przy czym szczegółowe właściwości rzeczywiste towarów zawarte są w instrukcjach użytkowania, które można pobrać ze strony https://hu.nosiboo.eu/ (menu Pomoc - Pliki do pobrania). Uznaje się, że Usługodawca wypełnił swoje zobowiązania umowne, jeżeli produkt posiada lepsze lub korzystniejsze dla Użytkownika cechy niż informacje podane na stronie internetowej lub w instrukcji obsługi. Usługodawca, o ile wymagają tego przepisy prawa, dołącza do sprzedawanych przez siebie produktów instrukcję obsługi.

Cena zakupu jest zawsze kwotą podaną w forintach węgierskich (HUF) wskazaną obok wybranego produktu, która, jeśli nie wskazano inaczej, zawiera już podatek VAT. Cena zakupu produktów nie obejmuje kosztów dostawy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych do zamówienia w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zmiana wejdzie w życie w chwili jej opublikowania w Serwisie. Zmiana nie wpłynie negatywnie na cenę zakupu już zamówionych produktów.

W przypadku płatności kartą bankową online nie ma możliwości dokonania zwrotu pieniędzy za obniżenie ceny, które nastąpiło pomiędzy wysłaniem powiadomienia o płatności elektronicznej a otrzymaniem produktu. Kontrola bezpieczeństwa transakcji płatniczej online trwa co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny, odbiór produktu jest możliwy dopiero po niej.

Zamówienie zostanie przyjęte przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej tylko wtedy, gdy Użytkownik wypełni wszystkie pola wymagane do złożenia zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy wynikające z błędnie i/lub niedokładnie podanych danych zamówienia. Przedstawione zdjęcia w niektórych miejscach są ilustracjami i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odstępstwa od nich.

Usługodawca publikuje zaproszenie do składania ofert na produkty, które sprzedaje w sklepie internetowym. Zamawiając produkt, Użytkownik składa ofertę, którą Usługodawca przyjmuje poprzez potwierdzenie zamówienia. Zamówienia są przechowywane automatycznie w formie elektronicznej przez sklep internetowy i mogą później być przeglądane przez klienta.

Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć za pomocą koszyka („Koszyk”), na tronie Produkty. Użytkownik może dodać wybrane produkty do Koszyka poprzez wpisanie ilości przy wybranym produkcie na stronie szczegółów produktu.

Zawartość Koszyka można zmienić na stronie produktu lub poprzez zmianę ilości w Koszyku. Korzystając z linku Wstecz, klient może w każdej chwili powrócić na stronę Produkty, gdzie można ponownie wprowadzić żądaną ilość każdego produktu, dzięki czemu można zmodyfikować lub usunąć zawartość koszyka. Jeżeli Użytkownik sfinalizował zawartość koszyka, po kliknięciu w link „Przejdź do szczegółów rozliczenia i wysyłki”, przed złożeniem zamówienia może sprawdzić szczegóły swojego zamówienia na stronie podsumowania zamówienia, może zmienić adres rozliczeniowy oraz adres wysyłki, sprawdzić koszty wysyłki i wybrać metodę płatności. Ze strony Szczegóły rozliczenia i wysyłki Użytkownik klikając w link „Powrót” może ponownie zmienić zawartość koszyka i inne szczegóły zgodnie ze swoimi potrzebami.

Złożenie zamówienia i wysłanie oferty następuje po kliknięciu w link „Przejdź do płatności” znajdujący się na stronie Podsumowania szczegółów wysyłki i rozliczenia, za pomocą wybranego interfejsu CIB lub Paypal, lub za pobraniem w przypadku węgierskiego adresu dostawy i płatności w HUF.

Usługodawca w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania oferty zakupu (zamówienia) Użytkownika jest zobowiązany potwierdzić Użytkownikowi zakup drogą elektroniczną (e-mail), co jednak nie uznaje się za e-mail przyjmujący ofertę Użytkownika. W przypadku nieotrzymania tego potwierdzenia przez Użytkownika w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od daty wysłania oferty, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą mailową i poinformuje go o przyczynie braku potwierdzenia (np. chwilowe braki magazynowe, problem techniczny).

Na podstawie tej informacji na pisemny wniosek Użytkownika, Usługodawca jest zobowiązany w ciągu pięciu (5) dni roboczych zwrócić Użytkownikowi wpłaconą z góry kwotę ceny zakupu i kosztów dostawy. Po dokonaniu zakupu produktu wystawiana jest faktura elektroniczna w pełni zgodna z wymogami prawa, która jest wysyłana Użytkownikowi przez Usługodawcę w kolejnym e-mailu po e-mailu potwierdzającym, lub w przypadku płatności za pobraniem – po otrzymaniu kwoty brutto za pobraniem.

System sklepu internetowego traktuje każde sfinalizowane zamówienie jako osobne zamówienie, dlatego zamówienia złożone bezpośrednio jedno po drugim, do tego samego Użytkownika, na ten sam adres, zostaną dostarczone w osobnej paczce, w takim przypadku opłata za dostawę zostanie naliczona osobno dla każdego zamówienia. Jeśli Użytkownik złożył już zamówienie, ale chce dodać do pakietu kolejny produkt, może poprosić o połączenie zamówień pisząc do Biura Obsługi Klienta. Usługodawca zobowiązany jest do tego jedynie w przypadku, gdy status zamówienia (zamówień) na to pozwala, a prośba o modyfikację zamówienia wpłynęła do Usługodawcy w formie pisemnej przed przekazaniem przesyłki firmie kurierskiej.

Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówień, przy czym opłata za dostawę będzie wskazana na fakturze. W przypadku otrzymania kilku zamówień od tego samego Użytkownika w tym samym dniu, pod względem opłaty za dostawę będą one brane pod uwagę osobno. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawę, przy czym zmiana ta wchodzi w życie w chwili jej opublikowana na stronie internetowej. Zmiana nie wpływa na cenę zakupu produktów już zamówionych.

Usługi zamówione w Serwisie będą świadczone przez Usługodawcę w miejscu (adresie dostawy) wskazanym w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Użytkownikowi drogą elektroniczną. W przypadku dostawy na adres dostawy, Usługodawca korzysta z usług GLS General Logistics System Hungary Kft. („GLS”).

Paczki dostarczane są w dni robocze w godzinach 8:00-17:00. Jeżeli w tym okresie Użytkownika nie ma w domu, jako adres dostawy zaleca się podanie miejsce pracy (lub inne dostępne). Możliwość telefonicznego kontaktu z kurierem znacznie ułatwia kurierowi odnalezienie właściwego miejsca przeznaczenia. Jeśli zakup dokonywany jest nie za pobraniem, lecz za pośrednictwem witryn Paypal lub CIB, wartość zamówienia i dostawy zostanie uregulowana z góry. Dlatego w tym przypadku kurierowi nie należy przekazywać ani ceny zakupu, ani kosztów dostawy.

Użytkownik powinien dokonać oględzin zewnętrznych przesyłki przy odbiorze, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę i odnotować wszelkie uszkodzenia przesyłki w formie protokołu. Po sporządzeniu protokołu Użytkownik może podjąć decyzję o zwrocie przesyłki uszkodzonej zewnętrznie lub jej przyjęciu, co zostanie odnotowane w protokole. Przesyłkę można otworzyć dopiero po jej przyjęciu – w przypadku zamówienia za pobraniem, po uiszczeniu opłaty za pobraniem. Przesyłkę przyjętą kurier zawsze zostawia pod adresem dostawy i jej nie zwraca. Jeśli produkt w otrzymanej paczce jest uszkodzony, należy spisać protokół w obecności kuriera. Nie jesteśmy w stanie przyjąć późniejszej reklamacji bez protokołu!

Firma kurierska GLS podejmie próbę wielokrotnego dostarczenia przesyłki. W przypadku nieudanej próby wielokrotnego doręczenia, przesyłka zostanie automatycznie zwrócona do magazynu Usługodawcy. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Użytkownika nie będzie podejmowanych więcej prób doręczenia, a przesyłka zostanie automatycznie zwrócona do magazynu Usługodawcy. Użytkownik ponosi pełne koszty nieudanej dostawy, w tym dostarczenia i zwrotu do magazynu Usługodawcy. W przypadku bezskutecznego doręczenia, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem na podany adres e-mail w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Ponowne dostarczenie produktu jest możliwe po wcześniejszym pokryciu poniesionych opłat dodatkowych i ponownej dostawy. Jeśli Użytkownik nie zażąda ponownej dostawy lub jeśli nie będzie ona dostępna w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych, Usługodawca zwróci Użytkownikowi kwotę zapłaconą przez niego z góry (suma ceny Produktu i opłaty za dostawę) pomniejszoną o poniesione koszty dostawy.

Produkty można zamówić tylko z dostawą, odbiór osobisty produktów nie jest możliwy!

Koszty dostawy na terenie EU: https://en.nosiboo.eu/wp-content/uploads/2023/01/Nosiboo_EU_szallitasi_koltseg_2022.xlsx

Dostawy są realizowane na terenie Węgier za następującymi opłatami:

Koszty dostawy przy płatności z góry:
Dla zamówień o wartości powyżej 10.000 HUF dostawa jest bezpłatna.
Dla zamówień o wartości 10.000 HUF lub niższej: 1.550 HUF + VAT.

Koszty dostawy przy zamówieniu za pobraniem:
Dla zamówień o wartości powyżej 10.000 HUF dostawa jest bezpłatna.
Dla zamówień o wartości 10.000 HUF lub niższej: 2.020 HUF + VAT.

Koszty dostawy przy płatności kartą:
Dla zamówień o wartości powyżej 10.000 HUF dostawa jest bezpłatna.
Dla zamówień o wartości 10.000 HUF lub niższej: 2.515 HUF + VAT.

 

Użytkownik ma możliwość ustawienia sposobu płatności dla każdego sposobu dostawy. Użytkownik uruchamiając proces płatności, może złożyć zamówienie automatycznie poprzez system płatności CIB wchodząc na interfejs płatności systemu CIB i używając swojej karty VISA lub MASTERCARD. Dane jego karty bankowej nie będą udostępniane Usługodawcy, będą przetwarzane wyłącznie przez bezpieczny system CIB. Jeśli Użytkownik posiada aktywne konto PAYPAL, może składać zamówienia korzystając z usługi płatności PAYPAL. Może bezpiecznie zapłacić logując się na swoje konto użytkownika we własnym interfejsie płatności systemu. Klienci wybierający płatność za pobraniem muszą zapłacić kurierowi cenę zakupu produktu oraz koszt dostawy w miejscu dostawy, gotówką lub kartą bankową.

W przypadku wystąpienia błędów lub pominięć przy produktach lub cenach w sklepach internetowych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich korekty. W takim przypadku po wykryciu lub poprawieniu błędu Usługodawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta o nowych danych. Konsument może wówczas potwierdzić zamówienie po raz kolejny lub może odstąpić od umowy.

Łączna kwota do zapłaty obejmuje wszystkie koszty, na podstawie podsumowania zamówienia i listu potwierdzającego. Faktura (oraz, jeśli w odniesieniu do produktu obowiązuje, karta gwarancyjna) jest dołączona do przesyłki. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera przy odbiorze, i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń produktów lub opakowania poprosić o sporządzenie protokołu, a w przypadku uszkodzeń nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki. Usługodawca nie będzie przyjmował późniejszych reklamacji bez protokołu.

Po wprowadzeniu danych, Konsument może wysłać swoje zamówienie klikając w przycisk „prześlij zamówienie”, ale przedtem może jeszcze raz sprawdzić podane dane oraz wysłać komentarz do swojego zamówienia. Może też wysłać do nas e-mail z innymi życzeniami związanymi z zamówieniem.  Składając zamówienie Konsument przyjmuje do wiadomości, że powstaje po jego stronie obowiązek zapłaty.

Korekta błędów we wprowadzonych danych: przed zakończeniem procesu zamawiania Konsument zawsze może wrócić do poprzedniego etapu, gdzie może poprawić wprowadzone dane. (W trakcie procesu zamawiania możliwy jest podgląd lub modyfikacja zawartości koszyka, jeżeli koszyk nie zawiera zamówionej ilości, Konsument może wpisać w polu wprowadzania danych w kolumnie „ilość” ilość, a następnie nacisnąć przycisk „aktualizacja / aktualizacja koszyka”. Jeżeli Konsument chce usunąć produkty znajdujące się w koszyku, klika w przycisk „X” lub „usuń”. W trakcie składania zamówienia Konsument przez cały czas ma możliwość poprawienia / usunięcia wprowadzonych danych).

7.        Przetwarzanie i realizacja zamówień

Zamówienia są przetwarzane w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, między godzinami 08:00 rano a 16:00 po południu. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia poza godzinami wskazanymi jako czas realizacji zamówienia; w przypadku złożenia zamówienia po godzinach pracy, zostanie ono zrealizowane następnego dnia.

Obsługa klienta Usługodawcy w każdym przypadku potwierdza drogą elektroniczną, kiedy może zrealizować zamówienie. Ogólny czas dostawy wynosi 2-4 (dwa do czterech) dni roboczych od potwierdzenia.

Na mocy umowy sprzedaży Usługodawca zobowiązany jest do przeniesienia własności towaru, Konsument zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu i odbioru towaru. Jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem, i sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary kupującemu, ryzyko szkody przechodzi na kupującego w chwili wejścia w posiadanie towarów, przez kupującego lub osobę trzecią wyznaczoną przez niego. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia do przewoźnika, jeśli przewoźnik został zaangażowany przez kupującego, pod warunkiem, że przewoźnik nie został polecony przez sprzedającego.

Jeżeli sprzedającym jest przedsiębiorca, a kupującym konsument, o ile strony nie postanowią inaczej, sprzedający (w niniejszych OWU: Usługodawca) jest zobowiązany wydać towar kupującemu (Konsumentowi) niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni.

W przypadku opóźnienia ze strony Usługodawcy, Konsumentowi przysługuje prawo do wyznaczenia terminu dodatkowego. Jeżeli sprzedawca nie spełni świadczenia w terminie karencji, kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jeżeli

a)         Usługodawca odmówił wykonania świadczenia, lub

b)         umowa według porozumienia stron lub ze względu na rozpoznawalny cel świadczenia powinna była zostać wykonana w uzgodnionym – i nie innym - terminie.

Jeżeli Usługodawca nie spełni swojego zobowiązania umownego z powodu niedostępności produktu określonego w umowie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Konsumenta oraz niezwłocznie zwrócić zapłaconą przez niego kwotę.

8.        Rejestracja produktów

Po dokonaniu zakupu produktu Nosiboo Pro, Nosiboo Pro2 lub Nosiboo Go (tylko dla typów produktów Pro: NO-01-01, NO-01-02, NO-01-03, NO-03-01, NO-03-02, NO-03-03 lub Pro2: PRO-01-01, PRO-01-02, PRO-01-03 lub Go: GO-01-03, NO-02-03 (numer REF)), Użytkownik ma możliwość zarejestrowania produktu na stronie rejestracji produktów Usługodawcy pod adresem https://hu.nosiboo.eu/termekregisztracio/. Po rejestracji produktu Użytkownik otrzyma kupon uprawniający do zakupu z rabatem, który można zrealizować w sklepie internetowym producenta pod adresem https://shop.nosiboo.hu/. Kupon uprawnia Użytkownika do zakupu dowolnego produktu Nosiboo z rabatem 10% (dziesięć procent). Kupon może być wykorzystany jednorazowo, bezterminowo i jest ważny przez 3 (trzy) miesiące.

Usługi oferowane w Sklepie Internetowym są dostępne tylko w krajach członkowskich UE, dlatego kupon można wykorzystać tylko przy zakupach dokonanych w krajach członkowskich UE. Rejestracji produktu można dokonać tylko dla produktów zakupionych na terenie Unii Europejskiej.

Rejestracja produktu wymaga odpowiedzi na pytania dotyczące produktu i jego zakupu, zawierające między innymi kraj, adres e-mail Użytkownika, datę zakupu oraz numer seryjny zakupionego produktu. Przekazane w ten sposób dane osobowe będą traktowane przez Usługodawcę jako poufne, zgodnie z Polityką prywatności serwisu www.nosiboo.eu (https://hu.nosiboo.eu/privacy-policy/).

Podczas rejestracji produktu Użytkownik ma możliwość subskrypcji usługi eDM (electronic direct marketing message) Usługodawcy za dobrowolną, wyraźną i opartą na uprzedniej informacji zgodą, z której może zrezygnować równie łatwo, jak dokonano subskrypcji.

Kupon uprawniający Użytkownika do rabatu, o którym mowa powyżej, zostanie wysłany do Użytkownika po zakończeniu rejestracji produktu. Każdy kupon opatrzony jest unikalnym kodem kuponu, który będzie zawarty w wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika na adres e-mail podany podczas rejestracji produktu.

9.        Prawo do odstąpienia od umowy

Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą wyłącznie Użytkowników uznanych za osoby fizyczne działające w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą, i którzy kupują, zamawiają, otrzymują, wykorzystują towar, korzystają z niego lub są odbiorcami ogólnych informacji handlowych lub ofert dotyczących towarów („Konsumenci”).

W myśl regulacji zawartej w dyrektywie 2011/83/KE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w Rozporządzeniu Rządu nr 45/2014 (II.26.) o szczegółowych zasadach umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami, Konsument może odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony produkt bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego produktu. W przypadku braku tej informacji, Konsument ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy do czasu upływu 1 (jednego) roku. Jeżeli Usługodawca przekaże informację po upływie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania produktu lub zawarcia umowy, ale przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy, termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia przekazania tej informacji.

Termin do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, odebrała towar. Konsument może również skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odebrania produktu. Koszt zwrotu produktu musi ponieść Konsument, jeżeli Przedsiębiorca nie zobowiązał się do poniesienia tego kosztu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument nie zostanie obciążony żadnymi kosztami poza kosztami zwrotu produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktu, który nie jest produktem prefabrykowanym, i został wyprodukowany zgodnie z instrukcjami lub na wyraźne życzenie Konsumenta, lub produktu, który został wyraźnie zindywidualizowany dla Konsumenta.

Konsument nie może również skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku

a)         w przypadku umowy o świadczenie usługi – po wykonaniu całej usługi, jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło świadczenie usługi za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a Konsument przyjął do wiadomości, że po wykonaniu całej usługi utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b)         w odniesieniu do produktu lub usługi, której cena lub opłata za nią podlega takim wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu, i które mogą się wydarzyć również w okresie, w którym można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;

c)         w odniesieniu do produktów nietrwałych lub o krótkim terminie przydatności do spożycia,

d)         w przypadku produktów w zapieczętowanych opakowaniach, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie mogą być zwrócone po otwarciu po dostarczeniu,

e)         w odniesieniu do produktu, który ze względu na swój charakter, po dostarczeniu jest nierozerwalnie zmieszany z innymi produktami,

f)          w odniesieniu do napojów alkoholowych, których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych pozostających poza kontrolą przedsiębiorstwa i których cena została uzgodniona między stronami w momencie zawierania umowy sprzedaży, ale umowa jest wykonywana dopiero po upływie 30 dni od daty jej zawarcia,

g)         w przypadku umowy o świadczenie usług, na mocy której przedsiębiorstwo odwiedza konsumenta na jego wyraźne żądanie, w celu wykonania pilnych prac naprawczych lub konserwacyjnych,

h)         w odniesieniu o sprzedaży kopii nagrania dźwiękowego lub wideo, lub oprogramowania komputerowego, w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli konsument po dostarczeniu otworzył opakowanie,

i)          w odniesieniu do gazet, periodyków i czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę,

j)          umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

i)          w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, transportu, wynajmu samochodów, gastronomii lub działalności rekreacyjnej, z wyjątkiem usług dla celów mieszkalnych, jeżeli w umowie ustalono termin lub okres wykonania,

j)          w odniesieniu do treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument jednocześnie z udzieleniem tej zgody przyjął do wiadomości, że z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

Usługodawca po otrzymaniu produktu lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z powyższymi przepisami, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę, w tym koszt dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zapłaty; Konsument nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami w związku z użyciem tego innego sposobu zwrotu.

Konsument ma obowiązek odesłać towar lub dostarczyć go na adres Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia wysłania do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, Konsument powinien jedynie przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (czternastu) dni. Konsument dotrzyma terminu, jeśli zwróci lub odda produkt(y) przed upływem terminu 14 (czternastu) dni. Zwrot uważa się za dokonany w terminie, jeżeli konsument odeśle produkt(y) przed upływem terminu.

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że przedsiębiorca zgodził się ponieść te koszty. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru środka transportu innego niż najtańszy zwykły środek transportu oferowany przez Usługodawcę.

Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu odzyskania towaru(ów) lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, może to zrobić poprzez jeden z namiarów teleadresowych Usługodawcy na piśmie (np. klikając w punkt „Odstąpienie od umowy” na stronie internetowej obsługiwanej przez usługodawcę), telefonicznie lub osobiście. W przypadku pisemnego powiadomienia drogą pocztową, pod uwagę brana jest data nadania, a w przypadku powiadomienia telefonicznego zaś data powiadomienia telefonicznego. W przypadku powiadomień przesyłanych pocztą, Usługodawca uznaje powiadomienia dostarczone jako przesyłki polecone lub paczki. Konsument może zwrócić zamówiony produkt do Usługodawcy za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za utratę wartości wynikającą z korzystania z produktu w sposób wykraczający poza użytkowanie konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Rozporządzenie rządu nr 45/2014 (II.26.) o szczegółowych zasadach umów zawartych między przedsiębiorstwami a konsumentami jest dostępne tu. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE jest dostępna tu.

Konsument może również skontaktować się z usługodawcą w sprawie wszelkich innych skarg, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym zawiadomieniu. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przedsiębiorcom, tj. osobom działającym w ramach wykonywanej przez siebie działalności zawodowej, samozatrudnienia lub działalności biznesowej.

10.      Procedura korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Jeżeli konsument pragnie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować o swoim zamiarze Usługodawcę korzystając z jego danych kontaktowych. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na stronie https://hu.nosiboo.eu/downloads/. Konsument korzysta z swojego prawa do odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem 14 (czternastego) dnia od daty otrzymania produktu. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, wystarczy wysłać tylko oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku powiadomienia drogą pocztową pod uwagę brana jest data nadania, w przypadku powiadomienia drogą elektroniczną lub faksem – data wysłania e-maila lub faksu.

W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić zamówiony produkt na adres Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli produkt zostanie wysłany przed upływem 14 (czternasto-) dniowego terminu (tzn. nie musi dotrzeć w ciągu 14 (czternastu) dni). Konsument ponosi koszty zwrotu towaru wynikającego ze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.  Dostawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru środka transportu innego niż najtańszy zwykły środek transportu oferowany przez dostawcę.

Konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy również w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu.

W przypadku sprzedaży kilku produktów, jeżeli każdy produkt jest dostarczany w innym czasie, konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania ostatniego produktu lub, w przypadku produktu składającego się z kilku partii lub sztuk, od dnia otrzymania ostatniej partii lub sztuki.

Urządzenia Nosiboo oraz końcówka głowicy Colibri/Penguin (komponent), w przypadku używania zgodnego z przeznaczeniem ma kontakt z błonami śluzowymi podczas wprowadzania do ludzkiego otworu ciała (jama nosowa). Jeśli opakowanie zostanie otwarte, produkty podczas wypróbowania mogą mieć kontakt z błonami śluzowymi, co stwarza potencjalne ryzyko zakażenia, dlatego zwracany produkt nie nadaje się do dalszego użytku zgodnego z przeznaczeniem. Zgodnie z regulacją Rozporządzenia Rządu nr 45/2014 (II.26.) prawo do odstąpienia od umowy w przypadku tych produktów przysługuje Konsumentowi tylko wówczas, jeśli szczelne opakowanie produktu nie zostało otwarte. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w przypadku produktów zwracanych w nienaruszonym opakowaniu!

11.      Gwarancja, rękojmia

Ze względów higienicznych nie jesteśmy w stanie wymienić urządzenia po otwarciu opakowania. Nosiboo Pro, Nosiboo Pro2, Nosiboo Go i Nosiboo Eco są higienicznymi wyrobami medycznymi. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko wówczas, jeśli urządzenie i opakowanie próżniowe głowicy Colibri/Penguin są nienaruszone.

Rękojmia za wady

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe wykonanie umowy (rękojmia za wady).

W przypadku wadliwego wykonania umowy Użytkownik może w pierwszej kolejności, według swojego wyboru, żądać naprawy albo wymiany, chyba że realizacja wybranego roszczenia jest niemożliwa lub powodowałaby dla Usługodawcy nieproporcjonalnie wysokie koszty dodatkowe w porównaniu z realizacją innego roszczenia z tytułu rękojmi, biorąc pod uwagę wartość dostarczonego towaru w stanie wolnym od wad, wagę naruszenia umowy oraz niedogodności, jakie wiążą się dla osoby uprawnionej z realizacją roszczenia gwarancyjnego.

Jeżeli Użytkownik nie ma prawa ani do naprawy, ani do wymiany, albo jeżeli Usługodawca nie podjął się naprawy lub wymiany, albo nie może spełnić swojego obowiązku na warunkach opisanych powyżej, Użytkownik może wedle własnego wyboru zażądać odpowiedniego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Z powodu usterek nieistotnych odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy swoje zastrzeżenia w danych warunkach możliwie najkrótszym czasie od wykrycia wady. W przypadku umowy konsumenckiej sprzeciw zgłoszony w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady uważa się za zgłoszony w odpowiednim czasie. Koszty związane z wykonaniem obowiązku rękojmi i odtworzeniem stanu umownego, w tym w szczególności koszty materiałów, robocizny i spedycji, ponosi Usługodawca. W przypadku zamówienia niestanowiącego umowy konsumenckiej, uprawniony może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia spełnienia świadczenia, zaś w przypadku umowy konsumenckiej termin przedawnienia wynosi 2 (dwa) lata.

Rękojmia za produkt

W przypadku wady rzeczy ruchomej (produktu) Konsument może, według swojego wyboru, dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wadę lub rękojmi za produkt. W ramach roszczenia z tytułu rękojmi za produkt, Konsument może żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

Produkt jest wadliwy, jeśli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzania do obrotu, lub jeśli nie posiada cech podanych przez producenta. Konsument może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za produkt w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego okresu prawo wygasa.

Z prawa do roszczeń z tytułu rękojmi za produkt można skorzystać wyłącznie wobec producenta lub dystrybutora rzeczy ruchomej. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za produkt wadliwość produktu powinien udowodnić Konsument.

Producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku udzielenia rękojmi za produkt wyłącznie, jeśli jest w stanie udowodnić, że:

–          wyprodukował / wprowadził w obieg produkt poza zakresem swojej działalności biznesowej, lub

–     wada według stanu nauki i techniki w chwili wprowadzenia do obiegu była nierozpoznawalna, lub

–          wada produktu wynika z zastosowania przepisu prawa lub obowiązkowego zarządzenia organu władzy publicznej.

Do zwolnienia wystarczy, jeśli producent (dystrybutor) udowodni jeden powód. Usługodawca zwraca uwagę Konsumenta na fakt, że nie może on jednocześnie dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wadę i rękojmi za produkt w związku z tą samą wadą. Jednakże w przypadku skutecznego roszczenia z tytułu rękojmi za produkt, konsument może dochodzić roszczeń z tytuł rękojmi za wadę wobec producenta za wymieniony produkt lub jego naprawioną część.

Gwarancja

Na produkty Nosiboo zaliczane do dóbr trwałego użytku, dystrybuowane w sklepie internetowym, Usługodawca zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr 151/2003 ma obowiązek udzielenia gwarancji, co oznacza, że w okresie gwarancyjnym Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że wada wynika z niewłaściwego użytkowania produktu. Czas trwania gwarancji (okres gwarancyjny) rozpoczyna się z chwilą faktycznego wykonania, tj. dostarczenia wyrobu do Użytkownika lub oddania go do użytku. Obowiązkowy okres gwarancji dla Nosiboo Pro/Pro2 i Go wynosi jeden (1) rok. Głowica Nosiboo Colibri/Penguin, Eco i końcówka do głowicy nie są objęte rozporządzeniem rządu 151/2003 (IX.22.) dotyczącym trwałych dóbr konsumpcyjnych, ale Usługodawca udziela na nie dobrowolnej gwarancji na okres trzech (3) miesięcy.

Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji wyłącznie po okazaniu lub dostarczeniu karty gwarancyjnej, którą można pobrać u Usługodawcy po zakupie produktu(https://hu.nosiboo.eu/downloads/), lub faktury wystawionej na potwierdzenie zapłaty. Użytkownik musi udowodnić zakup ponad wszelką wątpliwość. Zakres uprawnień wynikających z gwarancji w odniesieniu do poszczególnych produktów jest zawarty w każdym przypadku w karcie gwarancyjnej.

W okresie gwarancji Usługodawca, zgodnie z treścią karty gwarancyjnej, według wyboru Użytkownika wymieni lub naprawi wadliwy produkt.

W przypadku awarii produktu, Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje pod adresem i numerem telefonu wskazanym w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia, a także pod którymś z naszych namiarów.

Koszt przesłania produktów do punktu obsługi gwarancyjnej ponosi Użytkownik. Użytkownik może również zwrócić wadliwy produkt bezpośrednio do punktu obsługi sklepu internetowego, znajdującego się pod następującym adresem:

Attract Kft, Siklósi út 1/1. H-7622 Pécs, Węgry

E-mail: customerservice@nosiboo.com

Numer telefonu: +36 72 551 642

Paczki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez punkt odbioru, w każdym przypadku zostaną zwrócone przez Usługodawcę do nadawcy!

Jeżeli Użytkownik z powodu wady zażąda wymiany w ramach gwarancji w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dostarczenia produktu, Usługodawca jest zobowiązany do wymiany produktu, o ile wada uniemożliwia zgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu.

Obowiązek gwarancyjny nie dotyczy wad powstałych po wykonaniu umowy. Udowodnienie tego obciąża Usługodawcę. Gwarancja nie dotyczy ustawowych uprawnień Użytkownika z tytułu rękojmi. Informacje o miejscu naprawy Użytkownik może uzyskać na karcie gwarancyjnej danego produktu lub w biurze obsługi klienta Usługodawcy.

Usługodawca zwraca uwagę Konsumenta, że nie może on z powodu tej samej wady dochodzić roszczeń jednocześnie z tytułu rękojmi i za wadę i gwarancji oraz roszczenia z tytułu rękojmi za produkt i gwarancji, ale w pozostałym zakresie Konsumentowi przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień opisanych w rozdziałach dotyczących rękojmi za wady i za produkt. Na usługodawcy nie ciąży obwiązek gwarancyjny za szkody powstałe po okresie gwarancyjnym (żywotność oczekiwana zawodowo) oraz wynikające z naturalnego zużycia / przestarzenia.

Ponadto na Usługodawcy nie ciąży obwiązek gwarancyjny za szkody powstałe po przejściu ryzyka szkody na Użytkownika w wyniku wadliwej lub niedbałej obsługi, nadmiernego zużycia, innych od określonych wpływów oraz niezgodnego z przeznaczeniem użycia produktów.

12.      Prawa autorskie

Strona internetowa jako całość, jej elementy graficzne, tekstowe i rozwiązania techniczne oraz elementy Usługi chronione są prawem autorskim i prawem własności przemysłowej (w szczególności znakami towarowymi). Usługodawca jest właścicielem praw autorskich lub upoważnionym użytkownikiem wszystkich treści wyświetlanych w Serwisie oraz w ramach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu: wszelkich utworów chronionych prawem autorskim lub innych dzieł intelektualnych (w tym m.in. wszelkich grafik i innych materiałów, układu i projektu Serwisu, zastosowanego oprogramowania i innych rozwiązań, pomysłów i wdrożeń).

Zapisanie na nośniku fizycznym lub innym lub wydrukowanie zawartości Serwisu i jego części jest możliwe do użytku prywatnego lub za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie wykraczające poza cele prywatne, takie jak przechowywanie w bazie danych, przesyłanie, publikowanie lub udostępnienie di pobierania, wprowadzenie do obiegu handlowego itp. jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.

Poza prawami wyraźnie przewidzianymi w niniejszych OWU, korzystanie z Serwisu lub jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWU nie przyznaje Użytkownikowi prawa do używania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek nazwy handlowej lub znaku towarowego zawartego w Serwisie. Poza wyświetlaniem, tymczasowym odtwarzaniem i prywatnym kopiowaniem wymaganym do normalnego korzystania z Serwisu, te dzieła intelektualne nie mogą być używane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub Posiadacza praw.

13.      Odpowiedzialność

Zakup w sklepie internetowym zakłada znajomość i akceptację przez Użytkownika możliwości i ograniczeń Internetu, w szczególności w zakresie sprawności technicznej i ewentualnych błędów.

Sklep internetowy nie odpowiada w żaden sposób za treść żadnego z wymienionych poniżej punktów, niezależnie od przyczyny:

-           nieotrzymania lub przypadkowej zmiany jakichkolwiek danych wysyłanych i/lub otrzymywanych przez Internet,

-           wszelkie awarie sieci internetowej, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie sklepu internetowego i dokonanie zakupu,

-           każda awaria jakiegokolwiek urządzenia odbiorczego na liniach komunikacyjnych,

-           wszelka przesyłka pocztowa nierejestrowana lub bez potwierdzenia odbioru, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, a w szczególności utrata danych,

-           nieprawidłowe działanie jakiegokolwiek oprogramowania,

-           konsekwencje wszelkich awarii programu, zdarzeń nadzwyczajnych lub błędów technicznych.

Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z podania danych osobowych innej osoby lub z opublikowania tych danych w sklepie internetowym. W takim przypadku Usługodawca udzieli wszelkiej pomocy właściwym organom w celu ustalenia tożsamości osoby naruszającej prawo.

14.      eDM (elektroniczne wiadomości marketingu bezpośredniego)

Na życzenie Użytkownika sklep internetowy będzie wysyłał okresowe informacje o swoich wydarzeniach drogą elektroniczną w formie eDM (elektroniczna wiadomość marketingu bezpośredniego) na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Użytkownik korzystający z usługi eDM zapisując się do otrzymywania wiadomości eDM wyraża uprzednią, dobrowolną i wyraźną zgodę na przesyłanie na podany przez niego adres e-mail poczty elektronicznej zawierającej informacje o produktach sklepu internetowego oraz na przetwarzanie podanego adresu e-mail przez sklep internetowy w celu świadczenia usługi eDM. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na korzystanie z usługi eDM, w tym zgodę na wysyłanie wiadomości informacyjnych oraz na przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych, poprzez wypisanie się z listy.

15.      Procedura rozpatrywania skarg

Usługodawca prowadzi biuro obsługi klienta w celu rozpatrywania uwag, wniosków i reklamacji klientów.

Dane kontaktowe biura obsługi klienta: ATTRACT Kft. (Siklósi út 1/1, H-7622 Pécs, Węgry, e-mail: customerservice@nosiboo.com, numer telefonu: +36 72 551 642)

Celem prowadzonego przez usługodawcę sklepu internetowego jest realizacja wszystkich zamówień z zachowaniem odpowiedniej jakości i ku pełnemu zadowoleniu Konsumenta. Jeżeli Konsument mimo to ma zastrzeżenia dotyczące umowy lub jej wykonania, może złożyć skargę telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

Skarga ustna zostaje przez usługodawcę zbadana niezwłocznie, i w razie potrzeby zaradzona. Jeżeli Konsument nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia skargi lub jeżeli natychmiastowe rozpatrzenie skargi nie jest możliwe, Usługodawca niezwłocznie sporządza protokół dotyczący skargi i swojego stanowiska oraz przekazuje Konsumentowi kopię protokołu. Usługodawca odpowie na pisemną skargę na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni. W razie odrzucenia skargi Usługodawca powinien swoje stanowisko uzasadnić. Usługodawca przechowuje protokół skargi i kopię odpowiedzi przez okres 5 (pięciu) lat na odpowiedni wniosek powinien je przedstawić organom nadzorczym.

W przypadku, gdy ewentualnie zaistniały pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem spór konsumencki nie zostanie rozwiązany w drodze rozmów z Usługodawcą, Użytkownikowi przysługują następujące możliwości dochodzenia swoich praw:

W przypadku transgranicznego sporu konsumenckiego związanego z internetową umową sprzedaży lub internetową umową o świadczenie usług, do rozpatrzenia sporu właściwość posiada wyłącznie organ pojednawczy działający przy Stołecznej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Budapeszcie.

W przypadku reklamacji Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Korzystanie z platformy wymaga prostej rejestracji w systemie Komisji Europejskiej, klikając tutaj. Po tym Konsument może złożyć reklamację logując się na następującą stronę internetową: https://ec.europa.eu/odr

Usługodawca i Konsument zobowiązują się jednak do podjęcia próby rozwiązania sporu przede wszystkim na drodze polubownej.

16.      Ochrona danych

Polityka prywatności prowadzonego przez Usługodawcę serwisu internetowego jest dostępna na stronie https://hu.nosiboo.eu/privacy-policy/

Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszych OWU, a jej akceptacja jest niezbędnym warunkiem złożenia zamówienia przez Konsumenta.

17.      Postanowienia końcowe

Usługodawca jest uprawniony do korzystania z pośrednika w celu realizacji swoich zobowiązań. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za jego niezgodne z prawem postępowanie, tak, jakby niezgodnego z prawem postępowania dopuścił się sam.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych OWU stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie wpłynie to na ważność, zgodność z prawem i wykonalność ich pozostałych części. Jeśli Usługodawca nie skorzysta z prawa wynikającego z niniejszych OWU, brak skorzystania z tego prawa nie będzie uznawany za zrzeczenie się z tego prawa. Każde zrzeczenie się z jakiegokolwiek prawa jest ważne tylko w przypadku wyraźnego pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Fakt, że Usługodawca nie przestrzega ściśle istotnego warunku lub postanowienia OWU przy jednej okazji, nie oznacza zrzeczenia się z prawa do nalegania na ścisłe przestrzeganie tego warunku lub postanowienia w przyszłości.

Usługodawca może w każdej chwili jednostronnie zmienić warunki niniejszych OWU.

Data wejścia w życie: Pécs, grudzień 2022 r.